Tillbaka

Hälsoarbete på styrelsenivå

Forskning

Publicerad

Kan styrelsen påverka hälsa och hållbarhet i näringslivet, och i så fall, hur? Den frågan står i centrum för ett treårigt forskningsprojekt – Styrelser och hälsa – på Karolinska Institutets Medical Management Center som syftar till att utforska och lyfta fram hur styrelsens arbete kan bidra till hållbara arbetsplatser.

– Kunskap om styrelsers inverkan på hälsan i arbetslivet är idag påfallande låg, men styrelsen kan ha en potentiell nyckelroll för att förbättra hälsan i arbetslivet, säger Mandus Frykman, projektledare för ”Styrelser och hälsa.”

Att hälsa i arbetslivet är nära kopplat till organisation och ledarskap är väl belagt. Första linjens chefer och deras möjlighet att påverka arbetsmiljön är väl studerad.

– Vi vet också att företag som har bättre hälsa än konkurrenterna nått framgång genom att integrera arbetet med hälsa i sin verksamhet och företagskultur. Att beakta, mäta och följa upp hälsa är för dessa företag lika naturligt som att beakta, mäta och följa upp KPI:er inom produktion eller försäljning. Det är knappast möjligt att implementera en sådan strategi och kultur utan stöd av styrelsen. En slutsats är således att styrelsen, som högsta strategisk ledning, kan ha ett betydande inflytande över hälsa i arbetslivet, säger han

Mandus Frykman forkskare Karolinska institutet opening quote

Att beakta, mäta och följa upp hälsa är lika naturligt som att följa upp KPI:er inom produktion eller försäljning

Projektet startade förra året och under 2018 ligger fokus på att ta reda på om styrelser i företag som är framgångsrika i sitt arbete med hälsa och hållbarhet skiljer sig från styrelser i företag som är mindre framgångsrika på detta område. Under året ska ca 50 styrelseledamöter intervjuas, primärt från Svenska börsnoterade företag. Ambitionen är att 2019 sammanställa materialet från intervjuerna till konkreta rekommendationer.

Vad förväntar du dig att se i intervjuerna?
– Jag tror att det pågår en hel del bra styrelsearbete i relation till hälsa och förväntar mig därmed att lära goda exempel och metoder. Samtidigt vittnar luckorna i litteraturen om att det säkerligen kan vara stor variation mellan styrelser och styrelseledamöter och variation är alltid intressant då det ger underlag att identifiera ”best practice” och såväl principer som konkreta metoder att sprida i arbetslivet.

Om allt går väl, vad ska det leda till?
– I ett första skede rekommendationer till styrelser i arbetet med hälsa i arbetslivet, på sikt kan det leda till bättre hälsa och därmed bättre produktivitet.

Något gott råd till styrelser där ute?
– Lyft frågan om hälsa i företaget. Vilket är nuläget och vilka faktorer påverkar hälsa hos er? Hur står ni er i relation till konkurrenter – finns någonting att lära? Finns samsyn kring mål och strategi i styrelse och ledning? Har ni rätt kompetens kring hälsa och arbetsmiljö i styrelsen?

Är du intresserad av att veta mer eller att som styrelse delta i projektet? Kontakta Mandus Frykman på mandus.frykman@ki.se

Mandus Frykman – nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkring

Regeringskansliet har utsett Mandus Frykman till nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkring. Uppdraget syftar till att modernisera och trygga sjukförsäkringsprocessen genom att se över hur sjukskrivningsprocessen fungerar och kan utvecklas utifrån ett individperspektiv. 

Mandus Frykman, som har en PhD i Management, en examen i ekonomi och är legitimerad psykolog, har arbetat på Previa som affärsområdeschef med inriktning mot arbetsmiljöfrågor och hälsa ur ett organisations- och ledarskapsperspektiv. I samband med regeringsutnämningen lämnar han sin tjänst på Previa.

– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget. Det är oerhört spännande och en möjlighet att vara med och påverka i större skala, säger han.

Pressmeddelande från regeringen

Publicerad