Tillbaka

Ett längre arbetsliv – en attitydfråga

Tips från experten

Publicerad
Ett längre arbetsliv – en attitydfråga

Att skapa förutsättningar för att förlänga arbetslivet kräver fokus på arbetsmiljö och ökad kunskap om hur åldrande påverkar arbetsförmågan men även attitydförändringar måste till. Att lyckas är nödvändigt för att sörja för framtidens pensioner.

Friska arbetsplatser för alla åldrar kan låta som en lättsam slogan men den speglar en av vår samtids viktigaste frågor. Den positiva trenden med en befolkning som blir friskare och som lever allt längre sätter stor press på samhällsekonomin och framtida försörjningsmöjligheter. 

När allmän pension infördes i Sverige 1913 sattes pensionsåldern till 67 år, men eftersom medellivslängden vid den tiden uppgick till 66 år innebar det inte några gigantiska ekonomiska åtaganden. Idag firar 75 procent av befolkningen sin 80-årsdag och medellivslängden har stigit till över 80 år för både män och kvinnor, enligt Statistiska Centralbyrån. 

– Vi blir allt äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan vi går i pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, och en av forskarna bakom sammanställningen Friska arbetsplatser för alla åldrar som presenterades i samband med Arbetsmiljöriksdagen i höstas. 

Positivt att förlänga arbetslivet

Sammanställningen syftade till att ge en bild av forskningsläget och den visar, förutom på det nödvändiga i att förlänga arbetslivet av samhällsekonomiska skäl, att det ofta är positivt för individen att fortsätta arbeta i och med att arbete skapar mening och identitet samt uppmuntrar till fortsatt kreativitet och aktivitet.

Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivare att ta vara på den kompetens och erfarenhet som äldre samlat på sig. Det är helt enkelt inte sant att människor per automatik skulle vara sämre rustade för att arbeta bara för att de fyllt 65. 

– Man kan arbeta ganska länge i arbeten med mental belastning, mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre. Begränsningen gäller mycket fysiskt krävande arbeten. Men även tunga arbeten går att organisera annorlunda så att det blir mindre tungt, säger Eva Vingård. 

Det är förvisso sant att åldrande kan innebära sämre fysiska förutsättningar men kognitiva förmågor förändras inte så särskilt mycket upp till 70 års ålder på gruppnivå. Däremot ökar erfarenheten, vilket kan användas positivt av äldre. Hur individen kan selektera, optimera och kompensera för att nå sina mål utifrån sina förutsättningar är viktigare än ålder när det handlar om att klara sig i arbetslivet, menar Eva Vingård.

opening quote

Hur individen kan selektera, optimera och kompensera för att nå sina mål utifrån sina förutsättningar är viktigare än ålder

Men, det handlar också om att bryta föreställningar kring åldrande och yrkesliv. Vår rigida pensionsålder har lett till att i princip alla fasas ut lagom till 65-årsdagen eller några år tidigare. Det skapar också psykologiska förväntningar på att dra sig tillbaka. 

– Den här 65-års normen som finns har skapat en attityd kring åldrande som gör att vi betraktar det som dags att gå när individer närmar sig 60 år.  Efter 55 år talar man inte längre om utveckling, utan om avveckling – man ser på medarbetarna som ’snart borta’. Det är ett slöseri som vi inte har råd med. Tvärtom finns här en outnyttjad guldgruva som inte tas till vara, säger Mikal Björkström, leg. Psykolog och organisationskonsult på Previa. 

Många företag arbetar till exempel idag strategiskt med att attrahera ung arbetskraft. På samma vis skulle man strategiskt kunna arbeta för att behålla äldre medarbetare. Det kan handla om verktyg och hjälpmedel, men också om att anpassa arbetscheman. 

– Det handlar om att ta in ett åldrandeperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Det finns en strukturell utmaning i dagens arbetsliv som innebär att allt ska ske mellan 30 och 40 år – vid 35 år ska man snabbt in i mellanchefspositioner - vilket ur ett livscykelperspektiv föder nya utmaningar eftersom uppväxlingen i arbetslivet sker samtidigt som man föder barn och bildar familj. Vi har skapat ett system som helt klart är utmanande att klara av, fortsätter han.

Publicerad